Wednesday, December 26, 2012

WHAT ARE THE RAGAS OF THE ASHTAPADIS OF SRI JAYADEVA'S GITA GOVINDAM ?

The following are the RAgam and TAlam of the  24 ashtapadis of SrI Jayadeva's famous  GIta Govindam:

ashtapadi                        RAgam                                      TAlam
1                                      saurAshtram                                  Adi
2                                      Bhairavi                                        Truputa
3                                      vasanta                                         Adi
4                                      pantuvarAli                                   Adi
5                                      todi                                              Adi
6                                      kAmboji                                       Truputa
7                                      bhUpAlam                                    Truputa
8                                      saurAshtram / KanadA                  Adi
9                                      desAkshi / bilahari                        Truputa
10                                    Ananda bhairavi                           Adi
11                                    KedAra gaulam                            Adi
12                                    SankarAbharaNam                      Truputa
13                                    Ahiri                                             Jampa          
14                                    SAranga                                       Truputa
15                                    SAveri                                          cApu
16                                    punnAgavarAli                              Adi
17                                    Arabhi                                          Adi
18                                    yadukula kAmboji                         Adi
19                                    MukhAri                                     Jampa   
20                                    KalYANi                                    CApu
21                                    ghaNtA                                       Jampa
22                                     madhyamAvati                           Adi
23                                     NAda NAmaKriyA                   Adi    
24                                     MangalakauSika                        CApu