Friday, October 10, 2014

SRI DAMODARASHTAKAM

 
It is very auspicious to recite SrI DAmodarAshtakam and pray for the blessings of  SrI RAdhAkrishNa during the month of  kArtikai and   especially  on DeepAvali day.

(1)
namAmISvaram sac-cid-Ananda-rUpam
lasat-kuNdalam gokule bhrAjamAnam !
yaSodAbhiyolUkhalAd dhAvamAnam
paramrushtamatyam tatodrutya gopyA !!
(2)
rudantam muhur netra-yugmam mrujantam
karAmbhoja-yugmena sAtanka-netram !
muhuh SvAsa-kampa-trirekhAnka-kantha
sthita graivam damodaram bhakti-baddham !!
(3)
itIdruk sva-leelAbhirAnanda-kuNde
sva-ghosham nimajjantamAkhyApayantam !
tadIyeSitajneshu bhaktair jitatvam
punah prematastam satAvrutti vande !!
(4)
varam deva moksham na mokshAvadhim vA
na cAnyam vruNe‘ham vareSAdapIha !
idam te vapurnAtha gopAla-bAlam
sadA me manasyAvirAstAm kimanyaih !!
(5)
idam te mukhAmbhojamayakta-neelair
vrutam kuntalaih snigdha-raktais ca gopyA !
muhuscumbitam bimba-raktAdharam me
manasyAvirAstAmalam laksha-lAbhaih !!
(6)
namo deva dAmodarAnanta vishNo
prasIda prabho duhkha-jAlAbdhi-magnam !
krupA drushti vrushtyAtidInam batAnu
gruhANeSa mAmajnamedhyakshi-drSyah !!
(7)
kuberAtmajau baddha-mUrtyaiva yadvat
tvayA mocitau bhakti-bhAjau krutau ca !
tathA prema-bhaktim svakAm me prayaccha
na mokshe graho me‘sti damodareha !!
(8)
namaste‘stu dAmne sphurad-dIpti-dhAmne
tvadIyodarAyAtha viSvasya dhAmne !
namo rAdhikAyai tvadIya-priyAyai
namo ‘nanta-leelAya devAya tubhyam !!
जय जय श्रीराधे