Sunday, April 21, 2013

CITRAGUPTA PUJA

During CitrA PaurNami, Citragupta PUjA has to done for one's well-being.

citraguptam mahAprAjnam lekhaNI patra dhAriNam !
citra ratnAmbaradharam madhyastham sarva dehinAm !!

Saturday, April 20, 2013

RATHI MANMATHA PUJA FOR HARMONIOUS MARRIED LIFE

By worshipping Rathi and Manmatha, harmonious and loving married life can be achieved.
vasantAya namastubhyam vrksha gulma latASraya !
sahasramukha samvAsa kAmarUpa namostute !!
 
namostu panca bANAya jagadAhlAda kAriNe !
manmathAya jagannetre rati prIti priyAya te !!
 
Mathana  trayodaSI pUjA  is celebrated in vasanta Rtu to propitiate Manmatha and Rathi for bestowing mutual love among the married couple.
 
 

Friday, April 12, 2013

PANCANGAM - HAPPY NEW YEAR - VIJAYA SAMVATSARA

BhagavAn SrI KrshNa is KAla svarUpa and pancAnga pathanam bestows many good things.
By knowing the Tithi one's wealth multiplies.
By knowing the VAra (day) one's life increases.
By knowing the Nakshatra (star) one's  sins decrease.
By knowing the Yoga one's  dieseases get cured. 
By knowing the KaraNam one gets victory in his deeds.
 
tithESca  SriyamApnoti VArAt Ayushya vardhanam
nakshatrAt harate pApam yogAt  roga nivAraNam
karaNAt kArya siddhiSca pancAnga phalamuttamam !!
 
apvitrah pavitro vA sarvAvasthAm gatopi vA !
yah smaret puNdarIkAksham  sa bAhyAbhyantaraH Sucih !!
 
mAnasam vAcikam pApam karmaNa samupArjitam !
SrI RAma smaraNenaiva vyapohati na samSayah !!
श्रीराम  राम राम राम
 
tithir vishNus tathA vAro nakshatram vishNureva ca !
yogaSca karaNam caiva sarvam vishNumayam jagat !!
 
shaNmukham dvAdaSa  bhujam
vyAghra vAhanamAsthitam !
vyAghra carmAmbaradharam
vande vijaya samjnakam !!
 
I offer my respectful obeisances to  the  deity of  vijaya samvatsara  who is sUrya bhagavAn in the form of khaga  having six faces , twelve arms and  dressed with tiger -skin  and mounted on tiger vAhana.
 
मङ्गलं   कृष्णकामिन्यै    मङ्गलं    शुभ   मङ्गलम्   !
मङ्गलं   प्रेमदायिन्यै        मङ्गलं    शुभ   मङ्गलम्   !!
मङ्गलं   मनमोहिन्यै       मङ्गलं     शुभ   मङ्गलम्   !
मङ्गलं   मधुराधायै          मङ्गलं   नित्य   मङ्गलम्  !!
जय जय  श्रीराधे   

Sunday, April 7, 2013

MOST IDEAL DIVINE COUPLE - SITA AND RAMA

SrI RAma is ideally suited to the black-eyed SrI sItA, very well matched by character, age, conduct , ancestry and qualities. As HanUmAn sees sItA for the first time he gets the above impression spontaneously.
 
तुल्य शील वयो वृत्ताम् तुल्याभिजन लक्षणाम् |
राघवोsर्हति वैदेहीम् तम्  चेसितेक्षणा ||
 
Tulya SIla vayo vrttAm tulyAbhijana lakshaNAm !
rAghavorhati vaidehIm tam ceyamasitekshaNA !!

Thursday, April 4, 2013

WHAT ARE THE 27 YOGAS FOR THE PURPOSE OF PANCANGA ?

The following are the 27 Yogas  for the purpose of PancAnga:
 • vishkambham
 • prIti
 • AyushmAn
 • saubhAgyam
 • Sobhanam
 • atigandam
 • sukarma
 • dhrti
 • SUlam
 • gandam
 • vrddhi
 • dhruvam
 • vyAghAtam
 • harshaNam
 • vajram
 • siddhi
 • vyatIpAtam
 • varIyAn
 • parigham
 • Sivam
 • siddham
 • sAdhyam,
 • Subham
 • Subhram
 • brAhmyam
 • mAhendram
 • vaidhrti