Friday, April 12, 2013

PANCANGAM - HAPPY NEW YEAR - VIJAYA SAMVATSARA

BhagavAn SrI KrshNa is KAla svarUpa and pancAnga pathanam bestows many good things.
By knowing the Tithi one's wealth multiplies.
By knowing the VAra (day) one's life increases.
By knowing the Nakshatra (star) one's  sins decrease.
By knowing the Yoga one's  dieseases get cured. 
By knowing the KaraNam one gets victory in his deeds.
 
tithESca  SriyamApnoti VArAt Ayushya vardhanam
nakshatrAt harate pApam yogAt  roga nivAraNam
karaNAt kArya siddhiSca pancAnga phalamuttamam !!
 
apvitrah pavitro vA sarvAvasthAm gatopi vA !
yah smaret puNdarIkAksham  sa bAhyAbhyantaraH Sucih !!
 
mAnasam vAcikam pApam karmaNa samupArjitam !
SrI RAma smaraNenaiva vyapohati na samSayah !!
श्रीराम  राम राम राम
 
tithir vishNus tathA vAro nakshatram vishNureva ca !
yogaSca karaNam caiva sarvam vishNumayam jagat !!
 
shaNmukham dvAdaSa  bhujam
vyAghra vAhanamAsthitam !
vyAghra carmAmbaradharam
vande vijaya samjnakam !!
 
I offer my respectful obeisances to  the  deity of  vijaya samvatsara  who is sUrya bhagavAn in the form of khaga  having six faces , twelve arms and  dressed with tiger -skin  and mounted on tiger vAhana.
 
मङ्गलं   कृष्णकामिन्यै    मङ्गलं    शुभ   मङ्गलम्   !
मङ्गलं   प्रेमदायिन्यै        मङ्गलं    शुभ   मङ्गलम्   !!
मङ्गलं   मनमोहिन्यै       मङ्गलं     शुभ   मङ्गलम्   !
मङ्गलं   मधुराधायै          मङ्गलं   नित्य   मङ्गलम्  !!
जय जय  श्रीराधे