Monday, November 11, 2019

TIRUVALLUVAR IN THE EYES OF ANCIENT TAMIL POETS

Tiruvalluvar in the eyes of ancient  Tamil Poets is  an eminent great Poet of the highest order. His precious work Tirukkural has been compared by them to the Vedas which  are intended for the benefit of entire humanity.
The following excerpts from Tiruvalluva  Malai present the true picture of  the greatness of Tiruvalluvar and his immortal contribution Tirukkural  based on ancient dharma as prevalent in those days in accordance with Vedic Scriptures:-

திருவள்ளுவ மாலை

உக்கிரப்பெரு வழுதியார்.

4. நான்மறையின் மெய்ப்பொருளை முகப்பொருளா நான்முகத்தோன்
றான்மறைந்த வள்ளுவனாய்த் தந்துரைத்த - நூன்முறையை
வந்திக்க சென்னிவாய் வாழ்த்துக நன்னெஞ்சஞ்
சிந்திக்க கேட்க செவி.

பரணர்

6. மாலுங் குறளாய் வளர்ந்திரண்டு மாணடியான்
ஞால முழுது நயந்தளந்தான் -வாலறிவின்
வள்ளுவருந் தங்குறள்வெண் பாவடியால் வையத்தா
ருள்ளுவ்வெல் லாமளந்தா ரோர்ந்து.

கோதமனார்

15. ஆற்ற லழியுமென் றந்தணர்க ணான்மறையைப்
போற்றியுரைத் தேட்டின் புறத்தெழுதா--ரேட்டெழுதி
வல்லுநரும் வல்லாரும் வள்ளுவனார் முப்பாலைச்
சொல்லிடினு மாற்றல்சோர் வின்று.

நல்கூர்வேள்வியார்

21. உப்பக்க நோக்கி யுபகேசி தோண்மணந்தா
னுத்தர மாமதுரைக் கச்சென்ப-இப்பக்க
மாதாநு பங்கி மறுவில் புலச்செந்நாப்
போதார் புனற்கூடற் கச்சு

வெள்ளிவீதியார்

23. செய்யா மொழிக்குந் திருவள் ளுவர்மொழிந்த
பொய்யா மொழிக்கும் பொருளொன்றே-செய்யா
வதற்குரிய ரந்தணரே யாராயி னேனை
யிதற்குரிய ரல்லாதா ரில்

மாங்குடி மருதனார்

24. ஓதற் கெளிதா யுணர்தற் கரிதாகி
வேதப் பொருளாய் மிகவிளங்கித் - தீதற்றோ
ருள்ளாதோ றுள்ளுதோ றுள்ள முருக்குமே
வள்ளுவர் வாய்மொழி மாண்பு.

காவிரிப்பூம் பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணனார்

28. ஐயாறு நூறு மதிகார மூன்றுமா
மெய்யாய வேதப் பொருள்விளங்கிப் - பொய்யாது.
தந்தா னுலகிற்குத் தான்வள் ளுவனாகி
யந்தா மரைமே லயன்.

பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்

30. எப்பொருளும் யாரு மியல்பி னறிவுறச்
செப்பிய வள்ளுவர்தாஞ் செப்பவரு - முப்பாற்குப்
பாரதஞ்சீ ராம கதைமனுப் பண்டைமறை
நேர்வனமற் றில்லை நிகர்.

கவிசாகரப் பெருந்தேவனார்

36. பூவிற்குத் தாமரையே பொன்னுக்குச் சாம்புனத
மாவிற் கருமுனியா யானைக்- கமரரும்பல்
தேவிற் றிருமா லெனச்சிறந்த தென்பவே
பாவிற்கு வள்ளுவர்வெண் பா.

மதுரைப் பெருமருதனார்

37. அறமுப்பத் தெட்டுப் பொருளெழுப தின்பத்
திறமிருபத் தைந்தாற் றெளிய - முறைமையால்
வேத விழுப்பொருளை வெண்குறளால் வள்ளுவனா
ரோதவழுக் கற்ற துலகு.

जय जय श्रीराधे 

Sunday, October 20, 2019

SRI DAMODARASHTAKAM

It is very auspicious to recite  SrI DAmodarAshtakam and pray for the blessings and  boundless grace of  SrI RAdhAkrishNa especially on  DeepAvali day.


(1)
namAmISvaram sac-cid-Ananda-rUpam
lasat-kuNdalam gokule bhrAjamAnam 
yaSodAbhiyolUkhalAd dhAvamAnam
paramrushtamatyam tatodrutya gopyA 
(2)
rudantam muhur netra-yugmam mrujantam
karAmbhoja-yugmena sAtanka-netram 
muhuh SvAsa-kampa-trirekhAnka-kantha 
sthita graivam damodaram bhakti-baddham 
(3)
itIdruk sva-leelAbhirAnanda-kuNde
sva-ghosham nimajjantamAkhyApayantam 
tadIyeSitajneshu bhaktair jitatvam
punah prematastam satAvrutti vande 
(4)
varam deva moksham na mokshAvadhim vA
na cAnyam vruNe‘ham vareSAdapIha 
idam te vapurnAtha gopAla-bAlam
sadA me manasyAvirAstAm kimanyaih 
(5)
idam te mukhAmbhojamayakta-neelair
vrutam kuntalaih snigdha-raktais ca gopyA 
muhuscumbitam bimba-raktAdharam me
manasyAvirAstAmalam laksha-lAbhaih 
(6)
namo deva dAmodarAnanta vishNo
prasIda prabho duhkha-jAlAbdhi-magnam 
krupA drushti vrushtyAtidInam batAnu
gruhANeSa mAmajnamedhyakshi-drSyah 
(7)
kuberAtmajau baddha-mUrtyaiva yadvat
tvayA mocitau bhakti-bhAjau krutau ca 
tathA prema-bhaktim svakAm me prayaccha
na mokshe graho me‘sti damodareha
(8)
namaste‘stu dAmne sphurad-dIpti-dhAmne
tvadIyodarAyAtha viSvasya dhAmne 
namo rAdhikAyai tvadIya-priyAyai
namo ‘nanta-leelAya devAya tubhyam 
जय जय  श्रीराधे  

Saturday, September 28, 2019

JAG JANANI MAA VAISHNO DEVI TV SERIAL STAR BHARAT 9.30 PM FROM 30TH SEPTEMBER 2019 ONWARDS


JAG JANANI MAA VAISHNO DEVI TV SERIAL STAR BHARAT 9.30 PM FROM 30TH SEPTEMBER 2019 ONWARDS

https://www.facebook.com/StarBharatOfficial/videos/1437178043099269

https://www.facebook.com/StarBharatOfficial/videos/1665078120292109


ब्रह्माण्डनायकीं दिव्यां त्रिदेव्यंशां शिवां शुभाम् ।

ईश्वरीं वैष्णवीं देवीं नमामि पापनाशिनीम्॥

नमस्ते वैष्णवीदेवि नमस्ते पापनाशिनि ।

नमस्ते श्रीजगन्मात नमस्ते भक्तपोषिणि॥

जय माता वैष्णो देवि

जगन्माता वैष्णो देवि

माँ शरण तुम्हारी

माँ शरण तुम्हारी

शेराँवाली जगदम्बे

पहाडाँवाली जगदम्बे

पापनाशिनि जगदम्बे

भक्तपोषिणि जगदम्बे

मङ्गलरूपि जगदम्बे

महालक्ष्मि जगदम्बे

माँ शरण तुम्हारी

माँ शरण तुम्हारी

जय माता वैष्णो देवि


जगन्माता वैष्णो देवि ॥


जय जय श्रीराधे

Saturday, September 7, 2019

Friday, August 30, 2019

RADHASHTAMI Celebrations - 6 September 2019 - Friday


Sri  Radha is none other than Sri Mahalakshmi, who out of great compassion, facilitates the individual Self to get the divine grace of the Supreme Bhagavan Sri Krishna, the glorious Yogesvara. According to the Scriptures, the best way to approach Sri Krishna is through first obtaining the grace of Sri Radha. Even a grave sinner gets redemption through her ceaseless divine grace and becomes purified to serve the lotus feet of Sri Radhakrishna. Let us not miss this opportunity to offer our humble and sincere prayers to the ever fresh and fragrant queen of Brindavan. On this most auspicious Radhashtami  day, may Sri Radha shower her blessings on all. 

श्रीगोविन्दप्रियां राज्ञीं वृन्दावनमनोहरीम्
कृपास्वरूपिणीं दिव्यां राधादेवीं नमाम्यहम्
माधुर्यरससंपूर्णां माधवमनमोहिनीम्
महाभावनिमग्नां तां मधुराधां नमाम्यहम्॥

SRI RADHA SUPRABHATAM

SRI RADHA ASHTA KALIYA PUJA STOTRAM

Radhai Kattum Pathai (ராதை காட்டும் பாதை)

Radhai Vazhi (கோதிலா இராதை வாழி)


जय जय श्रीराधे  

Saturday, August 3, 2019

LYRICS (SLOKA) FOR RADHA'S CORONATION (RAJYABHISHEK) CEREMONY --- RADHAKRISHNA TV SERIAL --- STAR BHARAT

Radha's Coronation (Rajyabhishek) Ceremony

https://www.hotstar.com/tv/radhakrishn/s-1695/radhas-coronation-ceremony/1000231886

12:13 to 13:42

कम्बुग्रीवा च कामाक्षी कुलदीपा च कोकिला ।

कुङ्कुमगौरवर्णा च  कुचकुम्भसमन्विता 
कोटिचन्द्रप्रभा काव्या कोमला कमलोपमा ।
कालातीता च कन्दर्पा  गान्धर्वी गानलोलुपा ॥
करुणासागरी कान्ता कल्याणी कमलानना ।
गोगोपनायकी गौरी  गाननाट्यविशारदा ॥
दयास्वरूपिणी  दिव्या पशुपक्षिप्रियेश्वरी ।
बिम्बोष्ठी चन्द्रकान्ता च चतुष्षष्टिकलेश्वरी ॥
व्रजमण्डल देवी च  वेणुवाद्यविनोदिनी ।
वृषभानुसुताराधा वन्दनीया च सर्वदा ॥
स्वागतं कीर्तिदापुत्रि स्वागतं  व्रजनायिके ।
स्वागतं मधुराधे च स्वागतं स्वागतं सदा ॥


जय जय श्रीराधे 

Tuesday, July 23, 2019

ATTHI VARADA SLOKA (அத்திவரதர்)

आदिमूलाय देवाय काञ्चीपुरीश्वराय च​।
औदुम्बरस्वरूपाय  वरदाय नमो नम​:॥

ஆதிமூலாய​  தேவாய​ காஞ்சீபுரீஶ்வராய ச​ ।
ஔதும்பரஸ்வரூபாய​ வரதாய​  நமோ நம: ॥ ādimūlāya devāya kāñcīpurīśvarāya ca

audumbarasvarūpāya varadāya namo nama

जय जय श्रीराधे