Sunday, November 25, 2018

SAGE DURVASA

रुद्रांशस्तु महाभाग: तपोधनो द्विजोत्तम: ।
दुर्वासेति प्रसिद्धश्च मुनिर्मन्युस्वभावज:
Of the form of Rudra , of great fortune,  with austerity 
as wealth, venerable Brahmana popularly known as
Durvasa , Sage of the highest order,  embodiment of
anger .
जय जय श्रीराधे  

Thursday, November 1, 2018

SRI DAMODARASHTAKAM

It is very auspicious to recite  SrI DAmodarAshtakam and pray for the blessings and  boundless grace of  SrI RAdhAkrishNa especially on  DeepAvali day.

(1)
namAmISvaram sac-cid-Ananda-rUpam
lasat-kuNdalam gokule bhrAjamAnam 
yaSodAbhiyolUkhalAd dhAvamAnam
paramrushtamatyam tatodrutya gopyA 
(2)
rudantam muhur netra-yugmam mrujantam
karAmbhoja-yugmena sAtanka-netram 
muhuh SvAsa-kampa-trirekhAnka-kantha 
sthita graivam damodaram bhakti-baddham 
(3)
itIdruk sva-leelAbhirAnanda-kuNde
sva-ghosham nimajjantamAkhyApayantam 
tadIyeSitajneshu bhaktair jitatvam
punah prematastam satAvrutti vande 
(4)
varam deva moksham na mokshAvadhim vA
na cAnyam vruNe‘ham vareSAdapIha 
idam te vapurnAtha gopAla-bAlam
sadA me manasyAvirAstAm kimanyaih
(5)
idam te mukhAmbhojamayakta-neelair
vrutam kuntalaih snigdha-raktais ca gopyA 
muhuscumbitam bimba-raktAdharam me
manasyAvirAstAmalam laksha-lAbhaih 
(6)
namo deva dAmodarAnanta vishNo
prasIda prabho duhkha-jAlAbdhi-magnam 
krupA drushti vrushtyAtidInam batAnu
gruhANeSa mAmajnamedhyakshi-drSyah 
(7)
kuberAtmajau baddha-mUrtyaiva yadvat
tvayA mocitau bhakti-bhAjau krutau ca 
tathA prema-bhaktim svakAm me prayaccha
na mokshe graho me‘sti damodareha
(8)
namaste‘stu dAmne sphurad-dIpti-dhAmne
tvadIyodarAyAtha viSvasya dhAmne 
namo rAdhikAyai tvadIya-priyAyai
namo ‘nanta-leelAya devAya tubhyam 
जय जय  श्रीराधे