Saturday, July 3, 2010

WHETHER SRADDHAM CAN BE PERFORMED BY BRAHMANAS ABROAD?

Those who have mastered dharma SAstras are of the opinion that SrAddham (annual pitru ceremony) should be performed only in karma bhUmi (India). If a person has gone abroad, he should perform the prAyascitta and then do the SrAddham every year in karma bhUmi (India) .

A kartA who is abroad cannot avoid performance of SrAddham . He cannot ask somebody else to do the SrAddham in India instead of him and fast there.
1. yasmin deSe mrgah krishNah tasmin dharmAnnibodhata ! (YAjnavalkya)
2. svabhAvAt yatra vicaret krishNa SArah sadA mrugah !
dharma deSah sa vijneyo dvijAnAm karma SAdhanam !!
(Samvartah)

3. CAturvarNya vyavasthAnam yasmin deSe na vidyate !
tam Mlechha deSam jAnIyAt AryAvartAdanataram !! ( VyAsa)

4. na mlecchadeSe SrAddham kuryAt !
na gacchen mleccha vishayamiti ! (VishNu)

5. adharma DeSa madhye tu krtvA kratuSatAnyapi !
na gacchati dvijaSreshTa svargamArgam mahAnapi !! (Aditya purANam)