Friday, March 24, 2017

SRI RAMANUJACARYA

श्रीमते रामानुजाय नमः
समस्तलोकक्षेमाय जीवोज्जीवनहेतवे ।
विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तनिर्धारण महोदधे॥
श्रीशेषाम्शस्वरूपाय रामानुजाय ते नमः । 
यतिराजयशःकीर्ति: जीयादाचन्द्रतारकम् ॥
जय जय श्रीराधे