Sunday, June 9, 2013

WHAT ARE THE ASHTADASA RAHASYA GRANTHAS OF SRIVAISHNAVA SAMPRADAYA?

According to SrIvaishNava sampradAya, there are 18 Rahasya granthas which are considered important. Pillai LokAcAriyar has authored these sacred granthas.
 1. Mumukkshuppadi
 2.  Tatvatrayam
 3. arthapancakam
 4. SrIvacanabhUshaNam
 5. archirAdi
 6. prameyasekaram
 7. prapannaparitrANam
 8. sArasangraham
 9. samsAra sAmrAjyam
 10. navaratnamAlai
 11. navavidhasambandham
 12. yAdrucikkappadi
 13. parandapadi
 14. Sriyahpatippadi
 15. TatvaSekharam
 16. tanidvayam
 17. tanicaramam
 18. tanipraNavam