Thursday, April 4, 2013

WHAT ARE THE 27 YOGAS FOR THE PURPOSE OF PANCANGA ?

The following are the 27 Yogas  for the purpose of PancAnga:
 • vishkambham
 • prIti
 • AyushmAn
 • saubhAgyam
 • Sobhanam
 • atigandam
 • sukarma
 • dhrti
 • SUlam
 • gandam
 • vrddhi
 • dhruvam
 • vyAghAtam
 • harshaNam
 • vajram
 • siddhi
 • vyatIpAtam
 • varIyAn
 • parigham
 • Sivam
 • siddham
 • sAdhyam,
 • Subham
 • Subhram
 • brAhmyam
 • mAhendram
 • vaidhrti