Saturday, December 15, 2012

SRI RADHA AND SRI GODA

SrI RAdhA is MahAlakshmI in the form of NIlA Devi. She is worshipped with intense bhakti bhAva by AlvArs and AndAl (GodA) as Nappinnai. She is also fondly adored as Pinnai. SrI RAdhA represents the hlAdini Sakti.

Along with chanting of TiruppAvai , chanting of SrI RAdhA KrupA katAksha Stava helps one to gain the bliss of KrshNa katAksha and His divine association.

SrIgovindapriyAm rAjnIm brundAvana manoharIm !
KrupAsvarUpiNIm divyAM RAdhA DevIm namAmyaham !!

I offer my respectful obeisances to the Goddess SrI RAdhA DevI, SrI KrshNa’s beloved Queen, the source of the beauty of BrindAvan, who is auspicious and is of the form of mercy.

SrIRAdhikAkruPAPAtrAM VishNucittasutAm sudhAm !
SrIKrishNapremamagnAm tAm GodA DevIm namAmyaham !!

I offer my respectful obeisances to SrI GodA DevI (AndAl) who is blessed by SrI RAdhA  DevI (in the form of NIlA DevI), the nectar like daughter of SrI VishNu citta (PeriAlvAr), immersed in SrI KrshNa Prema Bhakti.

------------------------------------------------------------------------

SrI RAdhA-krupA-katAksha-stava-rAja-stotram
1
munIndra-vrinda-vandite triloka-Sokha-hAriNi
prasanna-vaktra-pankaje-nikunja-bhU-vilAsini
vrajendra-bhAnu-nandini- vrajendra-sUnu-sangate
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam
2
aSoka-vriksha-vallari vitAna-mandapa-sthite
pravAla-vAla-pallava-prabhArunAnghri-komale
varAbhaya-sphurat-kare- prabhUta-sampadAlaye
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam
3
ananga-ranga-mangala- prasanga-bhangura-bhruvAm
sa-vibhramam- sa-sambhramam- driganta-bAna-pAtanaih
nirantaram- vaSI-kruta-pratIta-nanda-nandane
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam
4
tadit-suvarNa-campaka- pradIpta-gaura-vigrahe
mukha-prabhA-parAstakoti-SAradendu-maNdale
vicitra-citra-sancarat- cakora-SAva-locane
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam
5
madonmadAti-yauvane- pramoda-mAna-maNdite
priyAnurAga-ranjite- kalA-vilAsa-paNdite
ananya-dhanya-kunja- rAjya- kAma-keli-kovide
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam
6
aSesha-hAva-bhAva- dhIra hIra-hAra-bhUshite
prabhUta-SAtakumbha-kumbha –kumbhi- kumbha-sustani
praSasta-manda-hAsya-cUrNa -pUrNa-saukhya-sAgare
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam
7
mriNAla-vAla-vallari taranga-ranga-dor-late
latAgra-lAsya-lola-nIla-locanAvalokane
lalal-lulan-milan-manojna -mugdha-mohanASrite
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam
8
suvarNa-mAlikAncita -trirekha-kambu-kaNthage
tri-sUtra-mangalI-guna-tri-ratna-dipti-dIdhiti
salola-nIla-kuntala-prasUna-guccha-gumphite
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam
9
nitamba-bimba-lambamAna -pushpa-mekhalA-guNe
praSasta-ratna-kimkiNI -kalApa-madhya-manjule
karIndra-SuNda-dandikA- varoha-saubhagoruke
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam
10
aneka-mantra-nAda-manju -nUpurArava-skhalat
samAja-rAja-hamsa-vamSa- nikvaNAti-gaurave
vilola-hema-vallari- vidambi-cAru-cankrame
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam
11
ananta-koti-vishNu-loka -namra-padmajArcite
himAdrijA-pulomajA-virincijA-vara-prade
apAra-siddhi-riddhi-digdha -sat-padAngulI-nakhe
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam
12
makheSvari- kriyeSvari- svadheSvari- sureSvari
triveda-bharatISvari - pramAna-SAsaneSvari
rameSvari- kshameSvari - pramoda-kAnaneSvari
vrajeSvari- vrajAdhipe- SrI-rAdhike- namo'stu- te
13
itItamadbhutam- stavam – niSamya- bhAnu-nandini
karotu- santatam- janam - krupA-katAksha-bhAjanam
bhavet- tadaiva- sancita-trirUpa-karma-nASanam
bhavet- tadA- vrajendra-sUnu-maNdala-praveSanam

जय जय श्रीराधे

Sri Radha Krupa Kataksha Stava Raja Stotram
http://www.youtube.com/watch?v=JGFMOC-gua4&feature=plcp
Sri Krishna Krupa Kataksha Stava Raja Stotram
http://www.youtube.com/watch?v=N5JGqtIbrH8&feature=plcp
Barsane Wali Radhe
http://www.youtube.com/watch?v=Uh_3wRRbg7c&feature=plcp
Paramadhan Radhe
http://www.youtube.com/watch?v=l1Y2dInVlLc&feature=plcp

जय जय श्रीराधे