Thursday, December 13, 2012

NAVAGRAHA KRITIS OF SRI MUTHUSWAMI DIKSHITAR

SrI DIkshitar has composed nine kritis propitiating the navagrahas. By devotionally  singing the glories of the navagrahas, one attains peace, prosperity and health.
Graha – Kriti - RAga - TAla
sUrya - sUrya mUrte namostu te -- saurAshtram - Dhruvam
candra – candram bhaja MAnasA --- asAveri – Matyam
angAraka – angArakamAsrayAyaham – surati - rUpakam
Sukra – SrI Sukra bhagavantam – paraju – ata
Budha – budhamASrayAmi – nAtakurinji – jhampa
Brhaspati – brhaspate tArApate – athANA – triputa
Sani – DivAkaratanujam Sanaiscaram- yadukula kAmbhoji - catuSra ekam
RAhu – smarAmyaham sadA rAhum – ramAmanohari – rUpakam
Ketu- mahAsuram ketum – cAmaram - rUpakam