Monday, September 3, 2012

WHO ARE THE 12 VISVEDEVAS?

There are 12 ViSvedevas as follows:
(1) SrAddham - PurUrava, Ardrava
(2) MahAlayam - Dhuri, Rocana
(3) NAndI - satya, vasu
(4) YAga - Kratu, Daksha
(5) sapindIkaraNa - KAla, KAma
(6) sanyAsinah - sAdhu, ruru