Sunday, September 9, 2012

WHAT IS SAMA VEDA UPAKARMA PROCEDURE ?

sAma Veda upAkarma procedure is as follows:

1. prAtah sandhyA vandanam

2. samitAdhAnam only for BrahmacAri

3. AupAsanam for Gruhastha

4. MAdhyAnikam

5. mahA sankalpam

6. snAnam

7. Brahma yajnam

8. puNyAha vAcanam

9. Rshi PujA

10. Rshi tarpaNam

11. Rshi punah puja and yathA SthAnam

12. Homa

13. sapta Rshi pUja in kalaSa

14. yajnopavIta dhAraNam

15. vedArambham

16. KalaSa tIrtha pRokshaNam

16. PrasAda

17. Wearing the YajnopavIta offered to Rshis in the right hand

18. namskAram