Wednesday, August 31, 2011

HAPPY RADHASHTAMI - SRI RADHA-KRUPA-KATAKSHA-STAVA-RAJA- STOTRAM

Happy RAdhAshtami
5th September 2011
SrIgovindapriyAm rAjnIm brundAvanamanoharIm !
krupAsvarUpiNIm divyAm RAdhA DevIm namAmyaham!!

I pray to the Goddess Sri Radha Devi, SriKrishna’s beloved Queen, the source of the beauty of Brindavan, who is auspicious and is of the form of mercy.

Sri Radha is none other than Sri Mahalakshmi, who out of great compassion, facilitates the individual Self to get the divine grace of Bhagavan Sri Krishna, the glorious Yogesvara. According to the Scriptures, the best way to approach Sri Krishna is through obtaining the grace of Sri Radha. Let us not miss this opportunity today to offer our humble and sincere prayers. On this most auspicious Radhashtami day, may Sri Radha Krishna shower blessings on all.

Sri Radha Krupa Kataksha Stava Raja Stotram bestows the divine grace of Sri Radharani and the ever blissful association of Sri Radha Krishna.
Jaya Jaya SrI RAdhe.
------------------------------------------------------------------------------SrI RAdhA-krupA-katAksha-stava-rAja-stotram

1
munIndra-vrinda-vandite triloka-Sokha-hAriNi
prasanna-vaktra-pankaje-nikunja-bhU-vilAsini
vrajendra-bhAnu-nandini- vrajendra-sUnu-sangate
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam

2
aSoka-vriksha-vallari vitAna-mandapa-sthite
pravAla-vAla-pallava-prabhArunAnghri-komale
varAbhaya-sphurat-kare- prabhUta-sampadAlaye
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam

3
ananga-ranga-mangala- prasanga-bhangura-bhruvAm
sa-vibhramam- sa-sambhramam- driganta-bAna-pAtanaih
nirantaram- vaSI-kruta-pratIta-nanda-nandane
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam

4
tadit-suvarNa-campaka- pradIpta-gaura-vigrahe
mukha-prabhA-parAstakoti-SAradendu-maNdale
vicitra-citra-sancarat- cakora-SAva-locane
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam

5
madonmadAti-yauvane- pramoda-mAna-maNdite
priyAnurAga-ranjite- kalA-vilAsa-paNdite
ananya-dhanya-kunja- rAjya- kAma-keli-kovide
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam

6
aSesha-hAva-bhAva- dhIra hIra-hAra-bhUshite
prabhUta-SAtakumbha-kumbha –kumbhi- kumbha-sustani
praSasta-manda-hAsya-cUrNa -pUrNa-saukhya-sAgare
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam

7
mriNAla-vAla-vallari taranga-ranga-dor-late
latAgra-lAsya-lola-nIla-locanAvalokane
lalal-lulan-milan-manojna -mugdha-mohanASrite
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam

8
suvarNa-mAlikAncita -trirekha-kambu-kaNthage
tri-sUtra-mangalI-guna-tri-ratna-dipti-dIdhiti
salola-nIla-kuntala-prasUna-guccha-gumphite
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam

9
nitamba-bimba-lambamAna -pushpa-mekhalA-guNe
praSasta-ratna-kimkiNI -kalApa-madhya-manjule
karIndra-SuNda-dandikA- varoha-saubhagoruke
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam

10
aneka-mantra-nAda-manju -nUpurArava-skhalat
samAja-rAja-hamsa-vamSa- nikvaNAti-gaurave
vilola-hema-vallari- vidambi-cAru-cankrame
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam

11
ananta-koti-vishNu-loka -namra-padmajArcite
himAdrijA-pulomajA-virincijA-vara-prade
apAra-siddhi-riddhi-digdha -sat-padAngulI-nakhe
kadA-karishyasIha- mAm- krupA-katAksha-bhAjanam

12
makheSvari- kriyeSvari- svadheSvari- sureSvari
triveda-bharatISvari - pramAna-SAsaneSvari
rameSvari- kshameSvari - pramoda-kAnaneSvari
vrajeSvari- vrajAdhipe- SrI-rAdhike- namo'stu- te

13
itItamadbhutam- stavam – niSamya- bhAnu-nandini
karotu- santatam- janam - krupA-katAksha-bhAjanam
bhavet- tadaiva- sancita-trirUpa-karma-nASanam
bhavet- tadA- vrajendra-sUnu-maNdala-praveSanam