Sunday, August 1, 2010

WHETHER VANAPRASTHA ASRAMA IS PERMITTED IN KALI YUGA ?

According to dharma SAstras, VAnaprastha ASrama is prohibited in Kali Yuga.

ayam ca VAnaprasthASramah "devareNa sutotpattir VAnaprasthASramagrahah " iti kalau nishiddah.

MAmsa dAnam tathA SrAddhe VAnaprathASramas tathA !

imAn dharmAn kaliyuge varjyAnAhur manIshiNah !