Friday, June 23, 2017

WHAT ARE THE UTENSILS, IMPLEMENTS AND DRAVYAS USED IN THE PERFORMANCE OF SOMA YAGA?

The following are the important utensils,  implements and dravyas that are generally used in the performance of Soma Yaga:-
 • ·       Abhisavana phalaka
 • ·       Abhri
 • ·       Agnihotrahavani
 • ·       Ajyam
 • ·       Ajyasthali
 • ·       Anvaharyasthali
 • ·       Arani
 • ·       Asandi
 • ·       Asida
 • ·       Camasa
 • ·       Caru
 • ·       Catushpatra
 • ·       Darbha
 • ·       Daru Patra
 • ·       Dasapavitra
 • ·       Dhavitra
 • ·       Dohana
 • ·       Dronakalasa
 • ·       Drsad
 • ·       Graha
 • ·       Ida Patra
 • ·       Idhmam
 • ·       Juhu
 • ·       Kalasa
 • ·       Kapala
 • ·       Krishnajina
 • ·       Kurca
 • ·       Madanti
 • ·       Mahavira
 • ·       Meksana
 • ·       Musala
 • ·       Pariplu
 • ·       Patra
 • ·       Phalaka
 • ·       Pinvana
 • ·       Pistapatri
 • ·       Pistodvapani
 • ·       Pranita
 • ·       Pranita Pranayana
 • ·       Proksani
 • ·       Purnapatra
 • ·       Purodasa
 • ·       Sakata
 • ·       Samya
 • ·       Sannayya Tappani
 • ·       Sapha
 • ·       Satpatra
 • ·       Somalata
 • ·       Sphya
 • ·       Sruk
 • ·       Sruva
 • ·       Sthali
 • ·       Surpa
 • ·       Ulukhala
 • ·       Upabhrt
 • ·       Upala
 • ·       Upavesa
 • ·       Vasordhara
 • ·       Vighana mudghara
 • ·       Yoktra
 • ·       Yupa
जय जय श्रीराधे