Thursday, June 1, 2017

SATYARAMA AND SATYAKRISHNA

सत्यराम:
सकलजीवक्षेमार्थं सत्यक्षेत्रविराजितम् 
सीतापतिं सुरेशं तं सत्यरामं नमाम्यहम् 
सत्यकृष्ण:
राधिकाप्रियभर्तारं सत्यक्षेत्रसुशोभितम् 
रासलीलानिमग्नं तं सत्यकृष्णं नमाम्यहम् ॥ 
जय जय श्रीराधे