Monday, November 19, 2012

WHETHER “RADHA” IS MENTIONED IN YADAVABHYUDAYAM OF SRI VEDANTA DESIKA?

RAdhA is mentioned in two places in YAdavAbhyudayam of SrI VedAnta DeSika.
9-90
Nirapeksha ihaiva NIlayA rasikah pAlikayA sa rAdhayA !
Prithagatra kimetaducyate kuhakah kaScidasau kulasya na : !!
10-71
devakI tanujasthUNA divyam dhAma vrjAngaNam !
ramA rAdhAdayasceti rAsibhedair va bhidyate !!
जय जय  श्रीराधे  !