Sunday, November 11, 2012

SRI DAMODARASHTAKAM

It is very auspicious to recite  SrI DAmodarAshtakam and pray for the blessings of SrI RAdhA KrishNa especially on  DeepAvali day.

(1)
namAmISvaram sac-cid-Ananda-rUpam
lasat-kuNdalam gokule bhrAjamAnam !
yaSodAbhiyolUkhalAd dhAvamAnam
paramrushtamatyam tatodrutya gopyA !!
(2)
rudantam muhur netra-yugmam mrujantam
karAmbhoja-yugmena sAtanka-netram !
muhuh SvAsa-kampa-trirekhAnka-kantha
sthita graivam damodaram bhakti-baddham !!
(3)
itIdruk sva-leelAbhirAnanda-kuNde
sva-ghosham nimajjantamAkhyApayantam !
tadIyeSitajneshu bhaktair jitatvam
punah prematastam satAvrutti vande !!
(4)
varam deva moksham na mokshAvadhim vA
na cAnyam vruNe‘ham vareSAdapIha !
idam te vapurnAtha gopAla-bAlam
sadA me manasyAvirAstAm kimanyaih !!
(5)
idam te mukhAmbhojamayakta-neelair
vrutam kuntalaih snigdha-raktais ca gopyA !
muhuscumbitam bimba-raktAdharam me
manasyAvirAstAmalam laksha-lAbhaih !!
(6)
namo deva dAmodarAnanta vishNo
prasIda prabho duhkha-jAlAbdhi-magnam !
krupA drushti vrushtyAtidInam batAnu
gruhANeSa mAmajnamedhyakshi-drSyah !!
(7)
kuberAtmajau baddha-mUrtyaiva yadvat
tvayA mocitau bhakti-bhAjau krutau ca !
tathA prema-bhaktim svakAm me prayaccha
na mokshe graho me‘sti damodareha !!
(8)
namaste‘stu dAmne sphurad-dIpti-dhAmne
tvadIyodarAyAtha viSvasya dhAmne !
namo rAdhikAyai tvadIya-priyAyai
namo ‘nanta-leelAya devAya tubhyam !!
जय जय  श्रीराधे