Thursday, January 26, 2012

SLOKA FOR FEEDING GRASS TO COWS

The following Sloka to be recited for feeding grass to cows:

saurabheyah sarvahitAh sarvapApa praNASinah !
pratigrhNantu me grAsam gAvah trailokya mAtarah !!