Tuesday, December 20, 2011

SANAISCARA STOTRAM


The following SanaiScara stotrams can be recited to get the blessings of SrI SanaiScara BhagavAn:

nilAnjana samAbhAsam raviputram yamAgrajam !
chayA mArtAnda sambhUtam tam namAmi SanaiScaram !!

sUrya putro dIrgha deho viSAlAksha: Sivapriya: !
mandacAra: prasannAtma pIdAm haratu me Sani: !!