Monday, May 6, 2019

WHAT ARE THE ACTIVITIES TO BE DONE ON AKSHAYA TRUTIYA DAY?


According to dharma SAstras, the following are  the sacred activities to be done on Akshaya TrutIya day which is considered very auspicious:-
1.Taking bath in holy rivers
2.Japa
3.Homa (AupAsanam)
4.Vedic recitation
5.Pitru tarpaNam
6.DAnam

yasyAm snAnam japo homah svAdhyAyah pitrutarpaNam

dAnam ca kriyate kincit tat sarvam syAdihAkshayam

जय जय श्रीराधे