Saturday, May 31, 2014

WHAT ARE THE SEVEN TONGUES OF AGNI?

The following are  the seven tongues(jihvA)  of Agni:
(1) suvarNA
(2) KanakA
(3) RaktA
(4) KrshNA
(5) suprabhA
(6) atiraktA
(7) bahurUpA
suvarnA kanakA raktA krshNA caiva tu suprabhA !
atirakatA bahurUpA saptajihvAh prakIrtitAh !!