Saturday, January 18, 2014

WHAT IS THE PRAVARA OF VALMIKI GOTRA?

The following is the pravara of ValmikI Gotra
    - BhArgava - cyAvana - ApnavAna - Aurva- jAmadagnaya - pancArsheya pravarAnvita