Monday, November 25, 2013

SRI VISHNU MANGALAM

mangalam bhagvAn vishNur
mangalam madhusUdanah !
mangalam hrshikeSo’yam
mangalAyatano harih !!

vishNUccAraNa mAtreNa
krshNasya smaraNAddhareh !
sarva vighnAni naSyanti
mangalam syAn na samSayah !!