Monday, July 16, 2012

WHETHER GAYATRI JAPAM HAS TO BE PERFORMED BY COVERING BOTH HANDS WITH VASTRAM?

While performing gAyatrI japam, one has to cover both hands with vastram.

 strIpumsAtmaka gAyatrIm vastreNAcchAdyaiva japet !
udaye prAnmukhastishthan sankhyAyaiva japet budhah !
asankhyayA apavitrasca japo nishphalatAmiyAt
--- vrddhyamah

OmkArah purushah proktah gAyatrI sundarI tathA !
tayossamyogakale tu karamAcchAdayet budhah !!
---- viSvAmitrakalpa