Tuesday, October 25, 2011

DEEPAVALI FESTIVAL

I. Caturdasi

(i)Early Morning GangA snAnam

By doing dIpAvali- GangA snAnam in the early morning during naraka caturdaSi , one does not see yamaloka.

Taile lakshmIrjale gangA dIpAvalyAScaturdaSIm !
PrAta: snAnam ya: kuryAt sa: yamalokam na paSyati !!

Oil – Lakshmi Water – GangA

II. Amavasai

(i)Damodara pUjA
Recite dAmodarAshtakam and perform dAmodara pUjA


(ii)KetAra GaurI Vratam

SUlam damarukam caiva dadhAnam hasta yugmake !
ketAra devamISAnam dhyAyet tripura ghAtinam!!

Ayusca vidyAm ca tathA sukanca saubhAgya vriddhim kuru deva deva !
samsAra ghorAmbunidhau nimagnam mAm raksha kedAra namo namaste!!

(iii)Evening Lighting dIpam

Lighting Dipam in the house and temples, one gets rid of naraka bhayam and enjoys happiness

Datto dIpaScaturdaSyAm narakaprItaye mayA !
Caturvarti samAyuktah sarva pApAnuttaye!!

(iv)Evening Lakshmi kubera pUjA


Pradosha samaye lakshmIm pUjayitvA tata: kramAt !
dIpa vrukshASca dAtavyA: SaktyA deva gruheshu ca !!
svalankrutena bhoktavyam sita vastropa SobhinA !!