Sunday, May 1, 2011

WHAT ARE THE ACTIVITIES TO BE DONE ON AKSHAYA TRUTIYA?

According to dharma SAstras, the following are to be done on Akshaya TruTIya :

1.Taking bath in holy rivers
2.Japam
3.Homam (AupAsanam)
4.Vedic recitation
5.pitru tarpaNam
6.DAnam

yasYAm SnAnam japo homah svAdhyAyah pitrutarpaNam !
dAnam ca kriyate kincit tat sarvam syAdihAkshayam !!