Wednesday, April 13, 2011

WHETHER THE USAGE "ABHOJANAM" IS CORRECT IN THE CONTEXT OF BHOJANA NIYAMA?

According to dharma SAstras, in the context of Bhojana niyama , "ApoSanam" is the correct usage and not "Abhojanam".
I
am giving a list of pramANam from dharma SAstras wherein the word "ApoSanam" is used.

ApOSanamakritvA tu yadyannam vistrutam bhavet !
tadannam MAmsa tulyam syAt bhuktvA cAndrAyaNam caret !!
---- Sangraham

ApoSanenoparishtA dadhastAccaiva bhunjatA !
----- YAjnavalkya

ApoSanam parIdhAnam pUrvamAcchAdanam param !
---- SAtAtapa

ApoSanam vAma bhAge surApAnasamam bhavet !
---- smrutyarthaSAra

ApoSanam tu ya: kuryAt vAmabhAge tathaiva ca !
---- Smrutiratnam