Saturday, August 22, 2009

SRI VARAHA JAYANTI - PRAYER

sarvaiSvarya pradAtAram sarvavyAdhi vinASakam !
sarvavedasvarUpam tam satyakolam namamyaham !!


Bestower of all wealth, Destroyer of all diseases
Embodiment of all Vedas, I pray Sri VarAha